เที่ยวมันส์ ไม่ลงร้านช็อป | ฮาร์บิน ดินแดนแห่งหิมะ มอสโคว์ตะวันออก | พักภายในหมู่บ้านหิมะ งดงามราวเทพนิยาย | งานเทศกาลแกะสลักหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL | |ลิ้มรส เกี๋ยวตงเป่ย หม้อไฟแมนจูเรีย | พร้อมถุงมือ หมวก ผ้าพันคอและถุงร้อน ท่านละ 1 ชุด !!
 • : 022770000

ฮาร์บิน สโนว์ทาวน์ เทพนิยายแดนหิมะ 6 วัน 5 คืน โดยการบิน ไชน่า เซาเทิร์น (CZ)

รหัสทัวร์
: TMGO1HRB-CZ002
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: China Southern Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮาร์บิน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

เที่ยวมันส์ ไม่ลงร้านช็อป | ฮาร์บิน ดินแดนแห่งหิมะ มอสโคว์ตะวันออก | พักภายในหมู่บ้านหิมะ งดงามราวเทพนิยาย | งานเทศกาลแกะสลักหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL | |ลิ้มรส เกี๋ยวตงเป่ย หม้อไฟแมนจูเรีย | พร้อมถุงมือ หมวก ผ้าพันคอและถุงร้อน ท่านละ 1 ชุด !!
BKK
- -
CAN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CAN
- -
HRB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
HRB
- -
CAN
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
CAN
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1HRB5NHRBCZ241222A
22 ธ.ค. 256727 ธ.ค. 2567

55,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ241222B
22 ธ.ค. 256727 ธ.ค. 2567

55,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ241224
24 ธ.ค. 256729 ธ.ค. 2567

55,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ241228
28 ธ.ค. 256702 ม.ค. 2568

59,900

เต็ม
GO1HRB5NHRBCZ241231
31 ธ.ค. 256705 ม.ค. 2568

59,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250104
04 ม.ค. 256809 ม.ค. 2568

54,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250105
05 ม.ค. 256810 ม.ค. 2568

54,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250106
06 ม.ค. 256811 ม.ค. 2568

54,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250111B
11 ม.ค. 256816 ม.ค. 2568

54,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250111A
11 ม.ค. 256816 ม.ค. 2568

54,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250111C
11 ม.ค. 256816 ม.ค. 2568

54,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250113A
13 ม.ค. 256818 ม.ค. 2568

53,900

จอง
GO1HRB5NHRBCZ250113B
13 ม.ค. 256818 ม.ค. 2568

53,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 05.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  08.40 น.

  ออกเดินทางสู่ มหานครกว่างโจว โดย สายการบิน China Southern (CZ) เที่ยวบินที่ CZ362 ** บริการอาหารบนเครื่อง **

  12.20 น.

  เดินทางถึงสนามบิน กว่างโจวไป๋หยุน นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง

  1315 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง โดยสายการบิน China Southern (CZ) เที่ยวบินที่ CZ3623 ** บริการอาหารบนเครื่อง **

  18.30 น.

  เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง ฮาร์บิน หรือไข่มุกคอหงส์ มอสโกแห่งแดนมังกร ฮาร์บินก่อตั้งจากการริเริ่มสร้างทางรถไฟสายตะวันออกและสายทรานส์ไซบีเรียโดยรัสเซีย ซึ่งดึงดูดเอาเหล่านักลงทุน วิศวกร พ่อค้าวาณิชย์จากทั่วทุกมุมโลก และริเริ่มการอุตสาหกรรมขึ้นในฮาร์บินนับตั้งแต่นั้นจวบจนปัจจุบัน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  HARBIN METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

  จากนั้นท่านแวะชมเครื่องนุ่งห่มเพื่อเตรียมตัวสำหรับการท่องเที่ยว ณ ร้านสินค้าเครื่องกันหนาว

  เที่ยวชม จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย (ไม่เข้าชมภายใน) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก

  นำท่านแวะช้อปปิ้ง ย่านถนนคนเดินจงยาง หรือ จงยางต้าเจีย นับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้โบสถ์เซนต์โซเฟียในเมืองฮาร์บิน ถนนจงยางเป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ตามสองข้างทางของถนนสายนี้มีสิ่งก่อสร้างสไตล์ต่างประเทศปรากฏอยู่เป็นจำนวน มาก ในแต่ละวันจะเห็นผู้คนเดินไปมาขวักไขว่ไม่ขาดสาย แถมฟรีไอติม พิมพ์ลาย ไฮไลท์เอกลักษณ์ของฮาร์บิน ท่านละ 1 แท่ง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมู่ตานเจียง (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) เมืองมู่ตันเจียงตั้งชื่อตามแม่น้ำมู่ตันซึ่งมีชื่อเดียวกันซึ่งไหลผ่านเมือง ตัวเมืองมีการพัฒนาเมื่อเวลาไม่นาน ราวปีค.ศ. 1903 ตามเส้นทางรถไฟสายจีนตะวันออกถูกสร้างขึ้นโดยจักรวรรดิรัสเซีย ดึงดูดผู้ตั้งถิ่นฐานทั้งชาวจีนและรัสเซียได้ตั้งถิ่นฐานในเมือง ทำให้พ่อค้าและนักธุรกิจจากจากประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษ และเดนมาร์ก ได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นในมู่ตันเจียง ซึ่งมีส่วนทำให้พื้นที่การค้าของเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วจวบจนปัจจุบัน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  MUDANJIANG SUNNY DATE INTER HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (Snow Town) (ระยะทาง 187 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำมู่ตานเจียง หมู่บ้านตั้งอยู่ ณ บริเวณที่มีปริมาณหิมะตกเยอะที่สุดในจีน เมื่อยามหิมะตก บริเวณนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยผ้าห่มหิมะสีขาวบริสุทธิ์ ล้อมรอบบ้านไม้ในฉากที่งดงาม บ้านขนาดย่อมๆ เรียงรายเป็นแถวยาวทอดยาวไปตามเชิงเขา ชวนให้นึกถึงฉากที่หลุดออกมาจากโลกแห่งเทพนิยาย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  บ่าย

  นำท่านเข้าชม บ้านแห่งความฝัน (Dream Home) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆ ท่ามกลางบ้านไม้หลังเล็กๆ ที่มีความสูงไล่เลี่ยกัน ยามหิมะตกลงบนหลังคา จะดูเหมือนเห็ดสีขาว เป้นที่มาของสมญานาม “เห็ดหิมะ” รูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ นำท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้าน หิมะที่ขาวและสะอาดตาที่สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยเลยทีเดียว

  ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ เขาหยางฉ่าวซาน หรือเขาแกะหญ้า ราคาท่านละ 300 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) นำท่านสำรวจทุ่งหิมะขาวโพลนอันสุดแสนจะนุ่มฟู ณ เขาหยางฉ่าวซาน หรือเขาแกะหญ้า *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ Optional Show ผ่านหัวหน้าทัวร์และไกด์เท่านั้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาทัวร์ และด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง รวมถึงการจัดการบริหารเวลาของกรุ๊ปทัวร์ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ **

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเสน่ห์หิมะ (เสวี่ยยุ่นเจีย) ถนนอันคึกคักที่ทอดยาวเพียง 500 เมตรแห่งนี้เรียงรายไปด้วยร้านค้าและโรงแรมมากมายที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านของฝาก และร้านอาหารหลายแห่ง

  ที่พัก

  SNOW TOWN FOLK GUESTHOUSE หรือเทียบเท่า ที่พักในหมู่บ้านหิมะ

  หมายเหตุ
  1 : เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปหมู่บ้านได้ ต้องจอดไว้ด้านนอก และที่พักไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ฉะนั้นลูกค้าต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่ใช้สำหรับพัก 1 คืน (เนื่องจากต้องหิ้วกระเป๋าเอง) ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้กับรถใหญ่ที่จอดรอด้านนอก
  2 : เนื่องจากที่พักอยู่ในเขตอุทยาน เครื่องอำนวยความสะดวก อาหารเช้าและขนาดห้อง จะไม่ครบครันเหมือนกับโรงแรมด้านนอก กรุณาเตรียมผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟันและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปด้วย
  3: ห้องพักในหมู่บ้านหิมะไม่สามารถเสริมเตียงเพิ่มได้ ลูกค้าสามารถนอนพัก 3 ท่านตามความสะดวกของลูกค้าหรือสามารถเพิ่มพักเดี่ยวได้ มีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มห้องพักเดี่ยว ประมาณ 5,000 บาทต่อห้อง และจะต้องยืนยันการเพิ่มห้องพักทันทีที่ทำการจอง ไม่สามารถเพิ่มห้องพักหน้างานได้ ** กรณีที่ไม่ได้ทำการจองล่วงหน้า หากห้องพักเต็ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ **
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

  นำท่านเดินทางสู่ เขาป้างฉุย ทางเดินบันไดไม้ขั้นบันไดมีความยาว 3,200 เมตร เพื่อชมวิว ณ จุดที่สูงที่สุดของหมู่บ้าน

  ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ ระเบียงหิมะหมื่นลี้ ราคาท่านละ 190 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) สัมผัสวิวทิวทัศน์ของโลกน้ำแข็งสุดสวยงาม ขี่ม้าลากเลื่อน ราคาท่านละ 200 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ขี่ม้าลากเลื่อนชมความงามของแดนหิมะสุดอัศจรรย์ *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ Optional Show ผ่านหัวหน้าทัวร์และไกด์เท่านั้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาทัวร์ และด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง รวมถึงการจัดการบริหารเวลาของกรุ๊ปทัวร์ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ **

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮาร์บิน (ระยะทาง 308 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) เมนู หม้อไฟตงเป่ย

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  HARBIN METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มนุษย์หิมะยักษ์ ตุ๊กตาหิมะยักษ์ที่มีความสูงกว่า 15 เมตร เป็นที่ฮือฮาไวรัลในช่องทางโซเชียลมีเดียของจีน ที่ไม่ว่าใครที่แวะมาฮาร์บินก็จะต้องมาแวะเวียนเยี่ยมชม
  นำท่านชม สะพานเหล็กปิ่นโจว แต่เดิมสะพานแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ. 1898 ในขณะนั้นสะพานเหล็กแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนตะวันออก ใช้ในการขนส่งข้ามแม่น้ำซงฮัว เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของเมืองฮาร์บินซึ่งขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย ซึ่งต่อมาในช่วงหลังสงคราม รัสเซีย – ญี่ปุ่นก็ตกอยุ่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น หลังจากที่จีนได้รับการปลดปล่อยแล้ว ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกหลายครั้ง โดยในครั้งล่าสุดนั้นได้มีการวางกระจกไว้ริมทางเดินทั้งสองข้าง ให้ความรู้สึกราวกับการเดิน สะพานแก้ว เมื่อมองทะลุกระจกลงไปจะเห็นกระแสน้ำของแม่น้ำซงฮัวเจียงเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน
  จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน
  จากนั้นชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตในสมัยนั้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นอกจากนั้นยังมีเรือ, จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) เกาะพระอาทิตย์ ถือเป็นสถานที่จัดแสดง นิทัศการแกะสลักหิมะ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน (หมายเหตุ : กรณี ที่เกาะพระอาทิตย์ปิดเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือภัยธรรมชาติจะเปลี่ยนเป็นโรงละครจงยางแทน)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) เมนู เกี๊ยวตงเป่ย

  นำท่านชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน ที่เมืองฮาร์บินซึ่งมีฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตน้ำแข็งและสกีกันอย่างสนุกสนาน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ) มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  HARBIN METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 13) **พีเรียดเดินทางวันที่ 11-16 มกราคม 2568 และ 13-18 มกราคม 2568 จะรับประทานอาหารรแบบ Boxset แทน **

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฮาร์บิน ไท่ผิง เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern (CZ)

  13.55 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน โดย สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ3616 ** บริการอาหารบนเครื่อง **

  18.30 น.

  เดินทางถึงสนามบิน กว่างโจวไป๋หยุน นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง

  19.55 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ361 ** บริการอาหารบนเครื่อง **

  21.50 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. เที่ยวบินที่ระบุในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านที่ต้องการออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง เพื่อยืนยันเที่ยวบินของโปรแกรมที่ถูกต้อง กรณีออกบัตรโดยสารภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และไม่สอดคล้องกับเที่ยวบินของโปรแกรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นได้ 
3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
4. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสารการเดินทาง
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น  
5. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและจีน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1.      ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.      ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.      ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.      เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม / ท่าน / จำกัดท่านละ 1 ใบ

6.       ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7.     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

8.      ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว

2.   ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ (ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศจีนในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 90 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลจีนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)

3.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6.      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

7.      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


GO1HRB5NHRBCZ241222A

เดินทางวันที่ 22 ธ.ค. 2567 - 27 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-22 2024-12-22 08:40 - 12:20 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2024-12-22 2024-12-22 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2024-12-27 2024-12-27 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2024-12-27 2024-12-27 15:50 - 17:55 avatar-img CZ363

GO1HRB5NHRBCZ241222B

เดินทางวันที่ 22 ธ.ค. 2567 - 27 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-22 2024-12-22 12.00 - 15.45 avatar-img CZ358
CAN - HRB 2024-12-22 2024-12-22 17:25 - 23:30 avatar-img CZ8740
HRB - CAN 2024-12-27 2024-12-27 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2024-12-27 2024-12-27 16:15 - 17:55 avatar-img CZ363

GO1HRB5NHRBCZ241224

เดินทางวันที่ 24 ธ.ค. 2567 - 29 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-24 2024-12-24 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2024-12-24 2024-12-24 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2024-12-29 2024-12-29 13:15 - 18:10 avatar-img CZ3616
CAN - BKK 2024-12-29 2024-12-29 19:55 - 22:00 avatar-img CZ361

GO1HRB5NHRBCZ241228

เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-28 2024-12-28 08.40 - 12:20 avatar-img CZ358
CAN - HRB 2024-12-28 2024-12-28 18:40 - 23:05 avatar-img CZ5301
HRB - CAN 2025-01-02 2025-01-02 12:00 - 17:05 avatar-img CZ5302
CAN - BKK 2025-01-02 2025-01-02 19:55 - 21:50 avatar-img CZ361

GO1HRB5NHRBCZ241231

เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-31 2024-12-31 08:40 - 12:20 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2024-12-31 2024-12-31 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-05 2025-01-05 13:15 - 18:10 avatar-img CZ3616
CAN - BKK 2025-01-05 2025-01-05 19:55 - 21:50 avatar-img CZ361

GO1HRB5NHRBCZ250104

เดินทางวันที่ 04 ม.ค. 2568 - 09 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-04 2025-01-04 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-04 2025-01-04 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-09 2025-01-09 12:15 - 17:10 avatar-img CZ5302
CAN - BKK 2025-01-09 2025-01-09 19:55 - 22:00 avatar-img CZ361

GO1HRB5NHRBCZ250105

เดินทางวันที่ 05 ม.ค. 2568 - 10 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-05 2025-01-05 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-05 2025-01-05 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-10 2025-01-10 13:15 - 18:10 avatar-img CZ3616
CAN - BKK 2025-01-10 2025-01-10 19:55 - 22:00 avatar-img CZ361

GO1HRB5NHRBCZ250106

เดินทางวันที่ 06 ม.ค. 2568 - 11 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-06 2025-01-06 08:40 - 12:20 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-06 2025-01-06 13:55 - 18:20 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-11 2025-01-11 12:00 - 17:05 avatar-img CZ5302
CAN - BKK 2025-01-11 2025-01-11 19:55 - 21:50 avatar-img CZ361

GO1HRB5NHRBCZ250111B

เดินทางวันที่ 11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-11 2025-01-11 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-11 2025-01-16 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-16 2025-01-16 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-16 2025-01-16 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023

GO1HRB5NHRBCZ250111A

เดินทางวันที่ 11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-11 2025-01-11 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-11 2025-01-16 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-16 2025-01-16 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-16 2025-01-16 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023

GO1HRB5NHRBCZ250111C

เดินทางวันที่ 11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KOW 2025-01-11 2025-01-11 12:25 - 16:25 avatar-img CZ8080
CAN - HRB 2025-01-11 2025-01-11 18:40 - 23:05 avatar-img CZ5301
HRB - CAN 2025-01-16 2025-01-16 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-16 2025-01-16 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023

GO1HRB5NHRBCZ250113A

เดินทางวันที่ 13 ม.ค. 2568 - 18 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-13 2025-01-13 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-13 2025-01-13 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-18 2025-01-18 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-18 2025-01-18 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023

GO1HRB5NHRBCZ250113B

เดินทางวันที่ 13 ม.ค. 2568 - 18 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-13 2025-01-13 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-13 2025-01-13 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-18 2025-01-18 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-18 2025-01-18 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023
รหัสทัวร์ : TMGO1HRB-CZ002