ทริปเดียวเที่ยวสามมณฑล กานซู หนิงเซี่ย ชิงไห่ | เยือนแซฟไฟร์ที่ราบสูง ทะเลสาบชิงไห่ | ชมสีสันแห่งธรรมชาติ ทะเลสาบเกลือฉาข่า | สัมผัสวัฒนธรรมมองโกล ณ ทุ่งหญ้าทงหู
 • : 022770000

บินตรงหยินชวน ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า 6 วัน 5 คืน โดย สายการบิน ไลออนแอร์ (SL)

รหัสทัวร์
: TMGO1INC-SL001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai Lion Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ชิงไห่

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ทริปเดียวเที่ยวสามมณฑล กานซู หนิงเซี่ย ชิงไห่ | เยือนแซฟไฟร์ที่ราบสูง ทะเลสาบชิงไห่ | ชมสีสันแห่งธรรมชาติ ทะเลสาบเกลือฉาข่า | สัมผัสวัฒนธรรมมองโกล ณ ทุ่งหญ้าทงหู
DMK
- -
INC
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
INC
- -
DMK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1INC5NINCSL240906
06 ก.ย. 256711 ก.ย. 2567

46,900

จอง
GO1INC5NINCSL240913
13 ก.ย. 256718 ก.ย. 2567

47,900

จอง
GO1INC5NINCSL240920
20 ก.ย. 256725 ก.ย. 2567

47,900

จอง
GO1INC5NINCSL240927
27 ก.ย. 256702 ต.ค. 2567

48,900

จอง
GO1INC5NINCSL241004
04 ต.ค. 256709 ต.ค. 2567

48,900

จอง
GO1INC5NINCSL241011
11 ต.ค. 256716 ต.ค. 2567

49,900

จอง
GO1INC5NINCSL241018
18 ต.ค. 256723 ต.ค. 2567

49,900

จอง
GO1INC5NINCSL241025
25 ต.ค. 256730 ต.ค. 2567

49,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 06.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม/ท่านละ1ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  09.25 น.

  ออกเดินทางสู่ หยินชวน โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL958 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  15.00 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินหยินชวน เหอตง เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีแม่น้ำเหลืองไหลผ่าน สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าและทะเลทรายที่หนาวเย็น หนิงเซี่ยมีเขตติดต่อกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลส่านซี และมณฑลกานซู จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ** รับประทาน KFC หรือ MC DONALD บนรถบัส **

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไป๋หยิน (ระยะทาง 357 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง) เมืองไป่หยินเป็นพื้นที่หลักของเขตเศรษฐกิจ Greater Lanzhou และศูนย์กลางย่อยของ Lanzhou-Baizhou Economic Circle มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์และการคมนาคมสะดวกที่สุดแห่งหนึ่งของจีนตะวันตก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  ที่พัก

  BAIYIN HILTON HAMPTON หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซีหนิง (ระยะทาง 271 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทางตะวันออกของมณฑลชิงไห่ และต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำหวงสุ่ย เป็นประตูทางตะวันออกของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจีนทางตะวันออกและทางตะวันตกเฉียงเหนือสู่เอเชียกลาง และทางใต้สู่ทิเบตมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่รู้จักในนาม "กุญแจสู่ตะวันตก" และยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคม และการสื่อสารของมณฑลชิงไห่อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางชม วัดถาเอ๋อ ตั้งอยู่ในมณฑลชิงไห่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1379 เพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์ลามะจงกาปา ผู้ก่อตั้งศาสนานิกายเหลืองซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งชาติ 5A วัดถาเอ่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นหนึ่งใน 6 วัดใหญ่ของศาสนา นิกายเกลุกปะ (หมวกเหลือง) เคยเป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะและองค์ปันเจนลามะหลายท่าน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  XINING LANHAI YUHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิงไห่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น "แซฟไฟร์แห่งดินแดนที่ราบสูง" มีพื้นที่มากกว่า 4,500 ตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับพื้นที่รวมของ 4 เกาะฮ่องกง) นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบชิงไห่ ชมท้องฟ้าสีครามสดใส เมฆสีขาวเหมือนมาร์ชเมลโล่ และทะเลสาบอันกว้างใหญ่ปรากฏต่อหน้าเรา ใกล้กับทะเลสาบสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ และยังสามารถถ่ายรูปกับจามรีและม้าพันธุ์ดีในที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

  บ่าย

  หลังอาหารนามท่านเดินทางสู่ เมืองฉาข่า (ระยะทาง 161 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เขตทิเบตชิงไห่ประเทศจีน มีพื้นที่ 142.43 ตารางกิโลเมตร ประชากรประกอบไปด้วย ชาวฮั่น หุย มองโกเลียและทิเบตอาศัยอยู่ที่นี่ นำท่านชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า (รวมรถราง + ผ้าหุ้มรองเท้า) ทะเลสาบเกลือ ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ พื้นผิวทะเลสาบอันเงียบสงบเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนทิวทัศน์ท้องฟ้าที่สวยงามและน่าหลงใหล การเดินบนทะเลสาบก็เหมือนกับการเดินบนเมฆ ข้างบนน้ำสะท้อนท้องฟ้า และท้องฟ้าแตะพื้นโลก ทะเลสาบเกลือมีทิวทัศน์ที่สวยงามแตกต่างกันตลอดทั้งปี ในฤดูใบไม้ผลิ เมฆสีขาวที่ห้อยลงมาต่ำบนท้องฟ้าจะตกลงสู่ผืนน้ำในทะเลสาบ ในฤดูร้อน น้ำเป็นสีเขียวราวกับมรกตและขาวขึ้นและใสแจ๋ว สดชื่นในฤดูใบไม้ร่วง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7 )

  ที่พัก

  CHAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยเต๋อ (ระยะทาง 280 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ในเขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน มณฑลกานซู ประเทศจีน มีพรมแดนติดกับมณฑลชิงไห่ทางทิศตะวันตก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  บ่าย

  นำท่านชม อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่ในเขต ปกครองตนเองทิเบต มณฑลชิงไห่ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 กระทรวงที่ดินและทรัพยากรได้อนุมัติให้ เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติ มีลักษณะทางธรณีสันทานสลับสับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาหินภูมิทัศน์และสีสันแปลกตา ที่ถูกสรรสร้างโดยธรรมชาติ เกิดจากกัดเซาะโดยลมและน้ำมาเป็นเวลาหลายหมื่นปี

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซีหนิง (ระยะทาง 77 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

  ที่พัก

  XINING LANHAI YUHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเว่ย (ระยะทาง 420 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หรือที่เรียกกันว่า "เว่ย" เป็นเมืองระดับจังหวัดภายใต้เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย บริเวณโค้งแม่น้ำเหลือง เขตเปลี่ยนผ่านจากที่ราบหนิงเซี่ยไปยังที่ราบสูงหวงเหอ เป้นเมืองสำบนเส้นทางทางตอนเหนือของเส้นทางสายไหมโบราณ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญทางตะวันตกของจีน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าทงหู พื้นที่ท่องเที่ยวทุ่งหญ้าตงหูตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณทะเลทรายทากลิมากัน บริเวณทางแยกระหว่างหนิงเซี่ยและมองโกเลียใน ล้อมรอบด้วยทรายเป็นลูกคลื่นไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาทุกทิศทุกทาง ทว่ายังล้อมด้วยหญ้าสีเขียวขจีและทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ก่อตัวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในทะเลทรายที่มีรัศมีเกือบร้อยไมล์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

  ที่พัก

  ZHONGWEI BOAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

  จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์ 108 องค์ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยเป็นกลุ่มเจดีย์แข็งแบบลามะที่สร้างขึ้นในสมัยซีเซี่ย เป็นหนึ่งในกลุ่มเจดีย์ทิเบตที่ใหญ่ที่สุดและจัดเรียงอย่างเรียบร้อยที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่รวม 6,980 ตร.ม.ประกอบด้วยเจดีย์ 108 องค์ กลุ่มหอถูกสร้างขึ้นตามขั้นตอนด้วยหินสิ่วภูเขา, รวมสิบสองชั้น เรียงลำดับจากบนลงล่างตามเลขคี่จนครบทั้ง 108 องค์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินหยินชวน เหอตง

  16.00 น.

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL959 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  19.40 น.

  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

 1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 2. เที่ยวบินที่ระบุในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านที่ต้องการออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง เพื่อยืนยันเที่ยวบินของโปรแกรมที่ถูกต้อง กรณีออกบัตรโดยสารภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และไม่สอดคล้องกับเที่ยวบินของโปรแกรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นได้  

 3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 4.การชำระค่าบริการ

 3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับยื่นเอกสารเข้าเมือง 

 3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 

 3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

 3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น  

 5. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

 6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ

6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

8.  ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว

2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ (ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศจีนในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 90 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลจีนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

7. ภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1INC5NINCSL240906

เดินทางวันที่ 06 ก.ย. 2567 - 11 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-06 2024-09-06 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-09-11 2024-09-11 16:00 - 19:40 avatar-img SL959

GO1INC5NINCSL240913

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-13 2024-09-13 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-09-18 2024-09-19 16:00 - 19:40 avatar-img SL959

GO1INC5NINCSL240920

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-20 2024-09-20 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-09-25 2024-09-25 16:00 - 19:40 avatar-img SL959

GO1INC5NINCSL240927

เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 02 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-09-27 2024-09-27 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-02 2024-10-02 16:00 - 19:40 avatar-img SL959

GO1INC5NINCSL241004

เดินทางวันที่ 04 ต.ค. 2567 - 09 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-04 2024-10-04 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-09 2024-10-09 16:00 - 19:40 avatar-img SL959

GO1INC5NINCSL241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-11 2024-10-11 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-16 2024-10-16 16:00 - 19:40 avatar-img SL959

GO1INC5NINCSL241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-18 2024-10-18 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-23 2024-10-23 16:00 - 19:40 avatar-img SL959

GO1INC5NINCSL241025

เดินทางวันที่ 25 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - INC 2024-10-25 2024-10-25 09:25 - 15:00 avatar-img SL958
INC - DMK 2024-10-30 2024-10-30 16:00 - 19:40 avatar-img SL959
รหัสทัวร์ : TMGO1INC-SL001