สต็อกโฮล์ม-เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม-เมืองเก่ากัมลาสตัน-โอเรโบร-คาร์ลสตัด-โบสถ์คาร์ลสตัด-อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด-กรุงออสโล-เกียร์โล-วอส-เบอร์เก้น-ท่าเรือเบอร์เก้น-ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular-วอส-กุดวานเก้น-ล่องเรือชมซองฟยอร์ด-ฟลัม-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ฟลัม-กอล-ออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท-ศาลาว่าการเมืองออสโล-ล่องเรือ DFDS Seaway-โคเปนเฮเกน-รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-จัตุรัสซิตี้ฮอลล์-ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์-ถ่ายรูปปราสาทโรเซนบอร์ก-โคเปนเฮเกน
 • : 022770000

AMAZING WINTER SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) บินหรู ดูสบาย Full Service เข้าสต๊อกโฮล์ม ออกโคเปนเฮเก้น

รหัสทัวร์
: TMGO3ARN-EK008
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: โคเปนเฮเกน แบร์เกน กอล ออสโล คาร์ลสตัด โอเรโบร สต็อกโฮล์ม ฟลัม

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

สต็อกโฮล์ม-เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม-เมืองเก่ากัมลาสตัน-โอเรโบร-คาร์ลสตัด-โบสถ์คาร์ลสตัด-อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด-กรุงออสโล-เกียร์โล-วอส-เบอร์เก้น-ท่าเรือเบอร์เก้น-ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular-วอส-กุดวานเก้น-ล่องเรือชมซองฟยอร์ด-ฟลัม-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ฟลัม-กอล-ออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท-ศาลาว่าการเมืองออสโล-ล่องเรือ DFDS Seaway-โคเปนเฮเกน-รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-จัตุรัสซิตี้ฮอลล์-ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์-ถ่ายรูปปราสาทโรเซนบอร์ก-โคเปนเฮเกน
BKK
- -
DXB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
ARN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CPH
- -
DXB
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3ARN7NCPHEK241115
15 พ.ย. 256724 พ.ย. 2567

95,900

จอง
GO3ARN7NCPHEK241130
30 พ.ย. 256709 ธ.ค. 2567

98,800

จอง
GO3ARN7NCPHEK241225
25 ธ.ค. 256703 ม.ค. 2568

111,000

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 22.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบิน Emirates (EK) ROW T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 01.05 น.

  01.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK385

  05.00 น.

  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  08.20 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK157

  12.40 น.

  เดินทางถึง สนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม Stockholm ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเที่ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน Sweden นครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวียจนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” กรุงสต็อกโฮล์มประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยถึง 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบมาลาเร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์มนั้นมีความงดงามแปลกตาด้วยบรรยากาศรอบๆ เมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวังหลวง และพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น
  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa Museum สถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาชาวไวกิ้งและเหล่าเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95% และถูกตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ และยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวียอีกด้วย (กรณีพิพิธภัณฑ์เรือวาซาไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินท่านละ 500 บาท)
  นำท่านถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม City Hall ศาลาว่าการแห่งนี้ออกแบบโดย “Ragnar Ostberg” สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 โดยใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี และในทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี ศาลาว่าการแห่งนี้จะถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) อีกด้วย นำท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน Gamla Stan ในภาษาสวีเดนแปลว่า "เมืองเก่า" เมืองเล็กๆ ที่เรียงรายไปด้วยอาคารแบบยุคกลางสีสันสดใส ภายในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ เมืองกัมลาสตันยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรป นอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังสต็อกโฮล์ม หรือ พระราชวังหลวง Stockholms slott หรือ Kungliga slottet พระราชวังเก่าแก่สไตล์บาโรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวีเดน ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงแห่งหลัก อันเป็นที่ประทับ สถานที่ทรงงาน และสถานที่ประกอบพิธีการสำคัญต่างๆ อย่างเป็นทางการของสถาบันราชวงศ์สวีเดน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับพระราชวังหลวง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Infra City, Stockholm หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัด ให้ท่านแวะเมืองโอเรโบร Orebro (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดน ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทโอเรโบร Orebro Castle ปราสาทที่โดดเด่นท่ามกลางเมืองและมีแม่น้ำล้อมรอบและมีป้อมปราการและปราสาทในช่วงยุคกลางมีหอคอยเป็นส่วนที่มีความเก่าแก่ที่สุดของปราสาท จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ลสตัด Karlstad เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศสวีเดน และเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ อีกทั้งยังเป็นอดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1584 โดย "ดยุค ชาร์ล" ซึ่งต่อมาคือ "กษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงถูกเรียกว่า "Karl-stad" ตามพระนามของพระองค์ ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านชมจัตุรัสใจกลางเมือง ชมโบสถ์คาร์ลสตัด Karlstad Cathedral ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยโบสถ์เดิมถูกเผาทำลายลงหลายครั้ง และย้ายมาจนในที่ตั้งปัจจุบัน โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกที่มีลักษณะแบบนีโอคลาสสิก สร้างด้วยหินธรรมชาติ และอิฐ ฉาบปูน ใช้ระยะเวลาในการตกแต่งภายในถึง 60 ปี และผ่านชมอนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด The peace monument of Karlstad สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสลายตัวของสหภาพระหว่างสวีเดน และนอร์เวย์ในปีค.ศ. 1905 อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากการออกแบบเป็นรูปปั้นที่มีผู้หญิงเหยียบศีรษะของทหารชาย จนได้รับเลือกให้เป็นรูปปั้นที่น่าเกลียด
  นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงออสโล Oslo ประเทศนอร์เวย์ Norway ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก นอกเหนือจากโตเกียวและลอนดอน ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ขั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Helsfyr, Oslo หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียร์โล Geilo เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามตลอดสองข้างทาง และยังเป็นประตูไปสู่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่งคือ อุทยานแห่งชาติ Hallingskarvet ซึ่งเป็นที่อาศัยของสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกและอุทยานแห่งชาติ Hardangervidda ที่มีพืชพรรณนานาชนิดรวมถึงฝูงกวางเรนเดียร์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวอส Voss เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อของนอร์เวย์ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี ค.ศ.1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านผ่านชมสะพานแขวนฮาร์ดเดนเจอร์ Hardanger Bridge สะพานแขวนที่เชื่อมระหว่าง Ullensvang และ Ulvik โดยสะพานแขวนแห่งนี้เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศนอร์เวย์ มีความยาวถึง 1,380 เมตร และมีความสูงถึง 55 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และเคยเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ในปี ค.ศ.2013 อีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Voss หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น Bergen เมืองเบอร์เก้นเรียกได้ว่าเป็นเมืองในฝันที่แสนน่ารัก และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึง 7 ลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร นำท่านเดินเล่นชม ท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เก้น ท่าเรือที่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King Olav the Peaceful ขุนนางชาวนอร์เวย์ที่ถือสิทธิผูกขาดการค้าปลา และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก(UNESCO's World Heritage ให้เป็นมรดกโลก บริเวณของท่าเรือมีอาคารไม้แบบโบราณจำนวน 58 หลัง ท่าเรือแห่งนี้เป็นสถานที่ที่หลงเหลือจากหนึ่งในท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปเหนือ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวอส Voss (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Scandic Voss หรือเทียบเท่า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุดวานเก้น Gudvangen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด Sognefjord ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ "Narrow Fjord " ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ำตกนับร้อยสาย สำหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งซองฟยอร์ดแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน นำท่านล่องเรือสู่เมืองฟลัม ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดิน เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) เส้นทางรถไฟที่เรียกได้ว่าเป็นสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ (Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The World) ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอล Gol (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pers Hotel, Gol หรือเทียบเท่า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล Oslo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร์ Frognor Sculoture Park ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อ "กุสตาฟ วิกเกแลนด์" ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักจากหินแกรนิตเพียงก้อนเดียว และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" ซึ่งมีความสูงถึง 17 เมตร นำท่านสู่ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท Karl Johans Gate ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชีวิตชีวาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของออสโล มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารมากมายตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล Oslo City Hall ศาลาว่าการที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ด้วยลักษณะของอาคารเป็นหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaway ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

  ที่พัก

  พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง SEA VIEW) (ในกรณีที่ห้องพัก Sea View cabin มีจำนวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เรือเทียบท่าถึง กรุงโคเปนเฮเกน Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก Denmark ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากเรือและรถโค้ชรอรับท่าน นำท่านชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นนางเงือกน้อย Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญเทียบท่าอยู่ นำท่านชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน Gefion Fountain น้ำตกที่มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้"

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

  บ่าย

  นำท่านเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace บริเวณด้านนอก พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ภายในถูกตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ นำท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ City Hall จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบริเวณจตุรัสตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์ Stroget Street ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนสตรอยก์

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Sydhavnen, Copenhagen หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความงามของปราสาทโรเซนบอร์ก Rosenborg Castle ปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

  10.30 น.

  ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี Tax Refund และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

  14.20 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK152

  23.45 น.

  เดินทางถึง สนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นำท่านเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.50 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK376

  12.55 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

     ***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

     6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวใน     
         ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
         หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก. , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (5,900 บาทต่อท่าน)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (16 ยูโร/ท่าน/ทริป)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30ยูโร/ท่าน/ทริป)

GO3ARN7NCPHEK241115

เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-16 2024-11-16 01.05 - 05.00 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-11-16 2024-11-16 08:20 - 12:40 avatar-img EK157
CPH - DXB 2024-11-23 2024-11-23 14:20 - 23:45 avatar-img EK152
DXB - BKK 2024-11-24 2024-11-24 03:50 - 12:55 avatar-img EK376

GO3ARN7NCPHEK241130

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 09 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-01 2024-12-01 01:05 - 05:00 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-12-01 2024-12-01 08:20 - 12:40 avatar-img EK157
CPH - DXB 2024-12-08 2024-12-08 14:20 - 23:45 avatar-img EK152
DXB - BKK 2024-12-09 2024-12-09 03:50 - 12:55 avatar-img EK376

GO3ARN7NCPHEK241225

เดินทางวันที่ 25 ธ.ค. 2567 - 03 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-26 2024-12-26 01:05 - 05.00 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-12-26 2024-12-26 08:20 - 12:40 avatar-img EK157
CPH - DXB 2025-01-02 2025-01-02 14:20 - 23:45 avatar-img EK152
DXB - BKK 2019-12-03 2019-12-03 03.50 - 12.55 avatar-img EK376
รหัสทัวร์ : TMGO3ARN-EK008