• พัก 4 ดาวทุกคืน บานาฮิลล์ 1 คืน , ดานัง 2 คืน 
<br>• เที่ยวจุใจบนบานาฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ 2 มื้อ
<br>• ชมวิวบนสะพานมือสีทอง, สะพานมังกร, ล่องเรือกระด้ง 
<br>• ชมหมู่บ้านฮอยอัน 
<br>• คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ
<br>เมนูพิเศษ 
<br>• กุ้งมังกรซอสเนย 
<br>• หม้อไฟทะเล SEAFOOD
<br>• ปิ้งย่าง ชาบู 
<br>แถมฟรี!! 
<br>• หมวกท่านละ 1 ใบ  
<br>• น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • : 022770000

GO VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (บินบ่าย-กลับเย็น) 4วัน 3คืน โดยสายการบิน VietJet Air (VZ)

รหัสทัวร์
: TMGO1DAD-VZ106
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai VietJet Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ดานัง ฮอยอัน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

• พัก 4 ดาวทุกคืน บานาฮิลล์ 1 คืน , ดานัง 2 คืน
• เที่ยวจุใจบนบานาฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ 2 มื้อ
• ชมวิวบนสะพานมือสีทอง, สะพานมังกร, ล่องเรือกระด้ง
• ชมหมู่บ้านฮอยอัน
• คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ
เมนูพิเศษ
• กุ้งมังกรซอสเนย
• หม้อไฟทะเล SEAFOOD
• ปิ้งย่าง ชาบู
แถมฟรี!!
• หมวกท่านละ 1 ใบ
• น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
BKK
- -
DAD
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DAD
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1DAD3NDADVZ240727-D
27 ก.ค. 256730 ก.ค. 2567

16,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240822-D
22 ส.ค. 256725 ส.ค. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240829-D
29 ส.ค. 256701 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240905-D
05 ก.ย. 256708 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240912-D
12 ก.ย. 256715 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240919-D
19 ก.ย. 256722 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240926-D
26 ก.ย. 256729 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241004-D
04 ต.ค. 256707 ต.ค. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241012-D
12 ต.ค. 256715 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241017-D
17 ต.ค. 256720 ต.ค. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241018-D
18 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

15,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 13.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3-4 เคาน์เตอร์ G สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

  15.50 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ962 (15:50-17:30) ** ไม่มีอาหารบนเครื่อง , สัมภาระโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 ก.ก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7ก.ก.**

  17.30 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ ปิ้งย่าง ชาบู
  จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
  นำท่านชม สวน APEC มุมถ่ายรูปสุดชิคที่ไม่ควรพลาดในดานัง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮาน ใกล้ๆสะพานมังกร เมืองดานังนั่นเอง ซึ่งประเทศเวียดนามสร้างไว้เพื่อต้อนรับการประชุม APECที่ประเทศเวียดนามในปี 2017 โดยมีจุดเด่นคือเป็นโดมขนาดยักษ์ ที่สร้างมาจากเหล็ก 200 ตัน รูปทรงมีลักษณะเหมือน ‘ว่าวยักษ์’ ซึ่งใหญ่จริง และทาสีขาวได้อย่างลงตัว ถ่ายรูปออกมาสวยชิคทุกมุม

  ที่พัก

  Glamour, Hadana, Magolina ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 • เช้า

  รับประทานอาหาร (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้องานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย
  นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก
  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี่ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ไม่รวมค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง 50 บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
  อิสระให้ท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย ชม สะพานญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม ชม ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่ทาสีเหลืองทั้งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ บนบานาฮิลล์ (Hotpot Lobster) หม้อไฟทะเล (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  Glamour, Hadana, Magolina ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 • เช้า

  รับประทานอาหาร (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง
  นำท่านเดินทางสู่ MARINA CAFÉ คาเฟ่ริมทะเลบรรยากาศดีเหมาะกับสายถ่ายรูป ตัวร้านตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า-ขาวสบายตามีลมทะเลพัดเย็นๆมาพร้อมกับมุมถ่ายภาพที่หลากหลายห้ามพลาดเลยทีเดียว (ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
  นำท่านแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ ร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสินค้าขายมากมายไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ทั้งหมด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร (มื้อที่6) ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล์ นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาบานาฮิลล์
  นำท่านชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ
  อุโมงค์เก็บไวน์ เป็นสถานที่เก็บไวน์บนยอดเขาบานาฮิลล์ ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16-20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้าอุโมงค์เก็บไวน์)
  เชิญท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ และการเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 70,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)
  จัตุรัสแห่งดวงดาว (Lunar Castl) เป็นโซนที่เปิดใหม่ล่าสุดของบานาฮิลล์ ในโซนเปิดใหม่นี้จะต้องนั่งรถราง Tram ต่อเข้ามายังปราสาท มีทั้งหมด 4 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีธีมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ถ้ำมังกร หมาป่าจอมพลัง นกฮูกอีรุด และจัตุรัสพระจันทร์ ภายในปราสาทยังมีเครื่องเล่นแบบ 4D ชื่อ Flying Eyes Theatre

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ (มื้อที่ 7)

  พักที่

  Mercure Danang French Village Bana Hills
  เงื่อนไขสำหรับห้องพักบนบานาฮิลล์ (บาน่าฮิลล์ ไม่มี ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน)
  1.เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีและสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม
  2.ห้อง FAMILY BUNKS ( เตียงเดียวสองชั้น 2 ชุด หนึ่งห้องมี 4เตียงเดี่ยว ) ไม่คิดเพิ่ม
  3.ห้อง FAMILY SUPERIOR ( เตียงเดี่ยวสองชั้น 1 ชุด + เตียงใหญ่ 1 เตียง ) ชำระเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน/ คืน ( **FAMILY SUPERIOR (1 ห้อง) ชำระเพิ่ม 4,500 บาท** )
  4.กรณีต้องการพักเดี่ยว เฉพาะห้องพักที่บาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 3,500 บาท / ห้อง/ คืน
  หมายเหตุ
  • ห้อง FAMILY SUPERIOR มีจำกัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามห้องพักกับทางบริษัทก่อนทำการจองทัวร์
  • ห้องพักบนบานาฮิลล์มีหลายตึก ซึ่งการตกแต่งห้องพักแต่ละตึกจะแตกต่างกันออกไป สามารถทราบได้ว่าพักตึกไหน ณ วันที่เช็คอินเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถควบคุมการจัดห้องพักดังกล่าวได้ เนื่องจากสิทธิ์ในการจัดการห้องพักทั้งหมดขึ้นอยู่กับโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills เท่านั้น
  • กรณีห้องพักบนบานาฮิลล์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวันเข้าพัก และปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ( มื้อที่ 8 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ ได้เวลาอันสมควร นำท่าน นั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์
  จากนั้นเดินทางสู่เมืองดานัง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่9)
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (แจกขนมปังเวียดนาม 1 ชิ้น/ท่าน ก่อนออกเดินทาง)

  18.10 น.

  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ963(18.10-19.50) **ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก.**

  19.50 น.

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท *ภายใน 24 ชั่วโมง*
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
-กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
-กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
7.ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan World Wide 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกเอกสารเข้าประเทศให้กับคนไทยตามที่สถานทูตกำหนด)
2.ค่าเอกสารเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
7.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1DAD3NDADVZ240727-D

เดินทางวันที่ 27 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-07-27 2024-07-27 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-07-30 2024-07-30 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ240822-D

เดินทางวันที่ 22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-08-22 2024-08-25 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-08-25 2024-08-25 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ240829-D

เดินทางวันที่ 29 ส.ค. 2567 - 01 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-08-29 2024-08-29 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-09-01 2024-09-01 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ240905-D

เดินทางวันที่ 05 ก.ย. 2567 - 08 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-05 2024-09-05 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-09-08 2024-09-08 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ240912-D

เดินทางวันที่ 12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-12 2024-09-12 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-09-15 2024-09-15 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ240919-D

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-19 2024-09-19 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-09-22 2024-09-22 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ240926-D

เดินทางวันที่ 26 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-26 2024-09-26 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-09-29 2024-09-29 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ241004-D

เดินทางวันที่ 04 ต.ค. 2567 - 07 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-04 2024-10-04 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-10-07 2024-10-07 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ241012-D

เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-12 2024-10-12 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-10-15 2024-10-15 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ241017-D

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-17 2024-10-17 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-10-20 2024-10-20 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

GO1DAD3NDADVZ241018-D

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-18 2024-10-18 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2024-10-21 2024-10-21 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963
รหัสทัวร์ : TMGO1DAD-VZ106