<br>ล่องเรือนิงห์บิงห์ชมความงามธรรมชาติภูเขาสูงทุ่งนาฮาลองบก
<br>พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
<br>ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
<br>จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่
<br>พัก เมืองซาปา 2 คืน
 • : 022770000

GO VIETNAM เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลองบก 5วัน 4คืน โดยสารการบิน Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์
: TMGO1HAN-VJ102
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: VietJet Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮานอย ฟานซีปัน ซาปา หล่าวกาย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


ล่องเรือนิงห์บิงห์ชมความงามธรรมชาติภูเขาสูงทุ่งนาฮาลองบก
พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่
พัก เมืองซาปา 2 คืน
BKK
- -
HAN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
HAN
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1HAN4NHANVJ240913
13 ก.ย. 256717 ก.ย. 2567

16,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ240920
20 ก.ย. 256724 ก.ย. 2567

16,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ240927
27 ก.ย. 256701 ต.ค. 2567

16,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241004
04 ต.ค. 256708 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ2410111
11 ต.ค. 256715 ต.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241017
17 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241026
26 ต.ค. 256730 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241102
02 พ.ย. 256706 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241108
08 พ.ย. 256712 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241120
20 พ.ย. 256724 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241127
27 พ.ย. 256701 ธ.ค. 2567

18,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241204
04 ธ.ค. 256708 ธ.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241205
05 ธ.ค. 256709 ธ.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241207
07 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN4NHANVJ241214
14 ธ.ค. 256718 ธ.ค. 2567

19,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 10.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3-4 เคาน์เตอร์ G สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

  14.00 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ902:14.00-15.50 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )

  15.50 น.

  เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ
  นำคณะเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 1)

  ที่พัก

  โรงแรม Nam Hoa hotel Ninh Bin หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลองบนบก ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ ที่นี่ยังเคยเป็นราชธานีเก่า ที่มีโบราณสถานมากมาย เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงธรรมชาติงดงามของนิงบิ่ง คำว่า ตามก๊ก แปลว่า ภูเขาสามลูก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมือง ตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 3)
  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนซาปา ตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา ที่รวม สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ ซาปาส่วน ใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และ อาหาพื้นเมือง มากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ ตามใจอัธยาศัย

  ที่พัก

  โรงแรม Passion, Azure หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
  เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกท่ามกลางหมู่บ้านอีกด้วย
  นำท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค โมอาน่าคาเฟ่ (Moana Café) รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมให้ท่านดื่มด่ำไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย (รวมน้ำเปล่า 1 ขวด)

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง VAN SAM BUFFET (มื้อที่ 6)
  นำท่านสู่ สถานีรถไฟ (Sun Plaza Sapa Station) จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า Hoang Lien ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางจนถึง สถานีกระเช้า (Cable Car Station)
  จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) จากสถานีกระเช้า Hoang Lien สู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงาม เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากจุดกระเช้าไฟฟ้ามี 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา นำท่านเดินขึ้นบันไดต่อไปประมาณ 600 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หรือ ซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรล (ไม่รวมในทัวร์) เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยม” ที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บนจุดสูงสุดของ ยอดเขาฟานซิปัน (Fansipan) พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย
  ราคาทัวร์รวม :
  1. ค่าตั๋วรถไฟจาก สถานีรถไฟ SUN PLAZA สู่ สถานีกระเช้า Hoang Lien (จุดที่ 1)
  2. ค่าตั๋วขึ้นกระเช้าจาก สถานีกระเช้า Hoang Lien สู่ สถานีกระเช้า Fansipan (จุดที่ 2)
  (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟ 1 ขาและค่ากระเช้า ไป-กลับแล้ว)

  ราคาทัวร์ไม่รวม :
  1. ค่าตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลจาก สถานี Fansipan ไปยัง ยอดเขาฟานซีปัน (จุดที่ 3)
  ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลได้ที่สถานีรถรางโดยมีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คอย อำนวยความสะดวก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500 บาท

  หมายเหตุ :
  กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด) (มื้อที่ 7)
  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนซาปา ตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา ที่รวม สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และ อาหาร พื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่าน ได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

  ที่พัก

  โรงแรม Passion, Azure หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเมืองซาปา
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
  นำท่านถึงสู่ เมืองลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน นำท่านถ่ายรูปที่ระลึก พรมแดน จีน เวียดนาม ในบริเวณนี้ถูกแบ่งโดยแม่น้ำแดง แต่เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทางสำคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ จากนั้นนำท่าน สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลาวไก < br> ระหว่างทางแวะชมสินค้า ร้านเยื่อไผ่ จำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไม้ไผ่ เช่น พวก ผ้าเช็ดต่างๆ ผ้าเช็ดพื้น ผ้าดูดฝุ่น ผ้าพันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไป ถึง สินค้าต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้าพื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 9)
  นำท่านเดินทาง ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า ใน สมัยที่เวียดนามทำสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามทำการสู้รบเป็นเวลานาน แต่ไม่ สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือเข้ามา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ได้ เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้นำดาบนั้นมาให้กับกษัตริย์เวียดนาม เพื่อใช้ในการทำสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีกครั้ง จนมีชัยชนะกลับมาทำให้ บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วพระองค์จึงได้นำดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืน ดาบแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดท่ามกลาง ทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่ง หนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจ้าเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและ ศิลปะการตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้นำการ ต่อต้านราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจ้า รวมถึงฆ้องและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ำ มีชื่อเรียกว่าท้องถิ่นว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยัง สามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านสินค้าโอทอป
  ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (Old Quarter) มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟือง ในอดีต เป็นถนนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มี สินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่าน สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ทำจากไม้ เรือสำเภาไม้ จำลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทำขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 10)

  ที่พัก

  โรงแรม Western Skyline หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศ เวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

  11.10 น.

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ (VJ) เที่ยวบินที่ VN901 : 11.10-13.00 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )

  13.00 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 8,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
   กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
7.ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan World Wide 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนไทยตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1HAN4NHANVJ240913

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-09-13 2024-09-13 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-09-17 2024-09-17 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ240920

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-09-20 2024-09-20 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-09-24 2024-09-24 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ240927

เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 01 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-09-27 2024-09-27 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-01 2024-10-01 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241004

เดินทางวันที่ 04 ต.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-04 2024-10-04 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-08 2024-10-08 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ2410111

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-11 2024-10-11 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-15 2024-10-15 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241017

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-17 2024-10-17 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-21 2024-10-21 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241026

เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-26 2024-10-26 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-30 2024-10-30 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241102

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-02 2024-11-02 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-11-06 2024-11-06 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241108

เดินทางวันที่ 08 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-08 2024-11-08 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-11-12 2024-11-12 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241120

เดินทางวันที่ 20 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-20 2024-11-20 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-11-24 2024-11-24 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241127

เดินทางวันที่ 27 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-27 2024-11-27 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-01 2024-12-01 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241204

เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-04 2024-12-04 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-08 2024-12-08 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241205

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 09 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-05 2024-12-05 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-09 2024-12-09 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241207

เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-07 2024-12-07 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-10 2024-12-10 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901

GO1HAN4NHANVJ241214

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-14 2024-12-14 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-18 2024-12-18 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
รหัสทัวร์ : TMGO1HAN-VJ102