เยือนสองมณฑล หูหนาน เจียงซี| เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ไม่เหนื่อยนั่งรถนาน | จิ่งเต๋อเจิ้น นครแห่งเครื่องเซรามิคส์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก | อู้หยวน ชมการแสดงไฟ ท่ามกลางสายน้ำแห่งแสงสี ณ อู้หนี่โจว| หมู่บ้านหวงหลิง ขึ้นกระเช้าชมความงามของหมู่บ้านงามอันดับหนึ่ง |ซ่างหร่าว หุบเขาเทวดา เยือนหมู่บ้านริมหน้าผา พาดผ่านหุบเขาสุดตระการตา | ช็อปปิ้งสุดมันส์ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แวะเลือกกลุ่มสุ่มกับ ART TOY สุดฮิต ณ CHANGSHA IFS x POP MART
 • : 022770000

บินตรงฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดา หมู่บ้านหวงหลิง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)

รหัสทัวร์
: TMSBTCSX-VZ008
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai VietJet Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฉางชา หนานฉาง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

เยือนสองมณฑล หูหนาน เจียงซี| เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ไม่เหนื่อยนั่งรถนาน | จิ่งเต๋อเจิ้น นครแห่งเครื่องเซรามิคส์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก | อู้หยวน ชมการแสดงไฟ ท่ามกลางสายน้ำแห่งแสงสี ณ อู้หนี่โจว| หมู่บ้านหวงหลิง ขึ้นกระเช้าชมความงามของหมู่บ้านงามอันดับหนึ่ง |ซ่างหร่าว หุบเขาเทวดา เยือนหมู่บ้านริมหน้าผา พาดผ่านหุบเขาสุดตระการตา | ช็อปปิ้งสุดมันส์ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แวะเลือกกลุ่มสุ่มกับ ART TOY สุดฮิต ณ CHANGSHA IFS x POP MART
BKK
- -
CSX
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CSX
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTCSX4NCSXVZ240829
29 ส.ค. 256702 ก.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240907C
07 ก.ย. 256711 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ240914C
14 ก.ย. 256718 ก.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241012C
12 ต.ค. 256716 ต.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241019C
19 ต.ค. 256723 ต.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241026
26 ต.ค. 256730 ต.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241102C
02 พ.ย. 256706 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241109C
09 พ.ย. 256713 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241116C
16 พ.ย. 256720 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241123C
23 พ.ย. 256727 พ.ย. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241130C
30 พ.ย. 256704 ธ.ค. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241207C
07 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241214C
14 ธ.ค. 256718 ธ.ค. 2567

24,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241221C
21 ธ.ค. 256725 ธ.ค. 2567

26,900

จอง
SBTCSX4NCSXVZ241228C
28 ธ.ค. 256701 ม.ค. 2568

28,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 14.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Thai VietJet (VZ) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  18.10 น.

  ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ VZ3604 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

  22.30 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา
  นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  TILL BRIGHT HOTEL CHANGSHA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานชาง (ระยะทาง 346 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหนานชาง เมืองหลวงและเมืองเอกของมณฑลเจียงซี หนึ่งในเมืองของวีรบุรุษ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฎิวัติของประชาชนชาวจีน ในปี ค.ศ. 1927 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากสภาพอากาศร้อนชื้นทำให้เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเป็นอย่างดี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

  บ่าย

  นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรมหนานชาง ถนนสายวัฒนธรรมของเมืองหนานชาง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นใจกลางการปฎิวัติของประชาชน ในถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนโบราณสมัยยุคสาธารณรัฐจีน ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีขนม ของทานเล่น มุมถ่ายรูปสวยๆ
  นำท่านล่องเรือชม หอคอยองค์ชายเถิง (ไม่เข้าชมภายในหอคอย) หอคอยอันเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองหนานชาง มีประวัติย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ถัง ตัวหอคอยสร้างขึ้นโดยโองการของจักรพรรดิถังไท่จง เมื่อปี ค.ศ. 653 สร้างขึ้นโดยสถาปัตยกรรมไม้แบบฉบับราชวงศ์ที่โดดเด่น และเป็นแบบฉบับในการก่อสร้างพระราชวังกู้กงในปักกิ่งอีกด้วย ตัวหอคอยดั้งเดิมผ่านการทำลาย ปรับปรุงและสร้างใหม่กว่า 29 ครั้งตลอดอายุกว่า 1,400 ปี ถือเป็น 1 ในสามหอคอยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน
  ***หมายเหตุ
  กรณีที่หากทางการ งดการล่องเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการชมวิวบนหอคอยแทน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  NOVOTEL NANCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (ระยะทาง 184 ก.ม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผาและแหล่งผลิตกระเบื้องลายครามอันโด่งดังของจีน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิค ผลิตจากดินสีขาวนวลที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ทั้งยังโดดเด่นด้วยสีฟ้าคราม แต่งแต้มด้วยสีสันอันงดงามอ่อนช้อยอันเป็นเอกลักษณ์ และยังส่งขายไปทั่วทุกมุมโลกมาเป็นเวลากว่าพันปี ทำให้เครื่องปั้นดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้นสามารถค้นพบได้ตามหัวเมืองชายฝั่งจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นนำท่าน จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับชามเซรามิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ แลนดมาร์คอันเป็นเครื่องหมายถึงความยิ่งใหญ่และความโด่งดังของนครแห่งเครื่องปั้นดินเผาอันลือลั่น
  ** หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หยุดทุกวันจันทร์ หากวันเดินทางดังกล่าวพิพิธภัณฑ์ปิดให้เข้าชม เนื่องด้วยปัจจัยอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมอื่นแทน โดยดูความเหมาะสมเป็นหลัก และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูหยวน (ระยะทาง 78 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากซ่างหร่าว ที่ขึ้นชื่อจากการอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างที่ตกทอดมาจากสมัยราชวงศ์ถัง ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับความสูงต่ำ ทำให้พื้นที่การเกษตรจะทำกันบนริมหน้าผา อันเป็นที่มาของภูมิทัศน์อันสวยสดงดงาม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงเมื่อใบไม้ผลัดใบและเริ่มเปลี่ยนสี ที่จะสะท้อนสีเขียว เหลืองและน้ำตาล ซึ่งจัดว่าเป็น 1 ในสุดยอดทัศนียภาพจากสมาคมช่างภาพของจีน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
  นำท่านเดินทางสู่ อู้หนี่โจว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบัน รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบเจียงหนาน (บริเวณหังโจว ซูโจว) เอกลักษณ์แบบจีนอันทรงคุณค่า และจะงดงามยิ่งขึ้น ยามพระอาทิตย์ตกดิน เมื่อแต่ละอาคารเปล่งปลั่งด้วยแสงไฟไปทั่วทั้งบริเวณ นำท่านชม การแสดงไฟ โดยนักแสดงมืออาชีพที่จะเอาสะเก็ดไฟมาออกลวดลายเป็นแสงสีทอง
  ***หมายเหตุ
  การแสดงอาจมีการซ่อมบำรุงหรืองดแสดง เนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการเดินเที่ยว ถ่ายรูปภายในแทน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองอู้หยวน

  ที่พัก

  WUYUAN WANJUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหวงหลิง (ระยะทาง 44 ก.ม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง) ขึ้นกระเช้าสู่หมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา จุดเด่นของที่นี่คือบ้านเรือนที่ยังคงสไตล์บ้านเก่าแบบฮุยโจว ที่มีโครงร่างเป็นอิฐก่อทรงสูงและเหลียมหลังคาสีดำอันโดดเด่น อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่ควรพลาดคือการแกะสลักอิฐ หินและไม้ ที่ฝีมือเก่งฉกาจที่สุดในจีน จุดเด่นภายในหมู่บ้าน คือ ซ่ายชิวหรือการตากแดดและลมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ชาวบ้านจะนำพืชผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด พริก ฟักทอง ออกมาตากแดดบริเวณลานบ้านแต่ละหลัง ลดหลั่นกันตามหน้าผา ผสมผสานและกระจัดกระจายออกมาเป็นสีสันที่แต่งแต้มไปทั่วหุบเขาได้อย่างสวยงามและลงตัว นำท่านชม ถนนสายน้ำฮัวซี ตรอกทางเดินขั้นบันได ที่มีสายน้ำกั้นกลาง จะตกกระจายเป็นเหมือนสายหมอก ในช่วงอากาศดีอาจเห็นเป็นสายรุ้งพาดผ่าน หนึ่งในไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างหราว (ระยะทาง 154 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เมืองในมณฑลเจียงซี มีเขตแดนติดกับ 3 มณฑล ทั้งอันฮุย เจ้อเจียงและฝูเจี้ยน มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย นำท่านชม “หุบเขาเทวดาวั่งเชียนกู่” ดินแดนที่สวยดั่งเทพนิยาย หมู่บ้านในหุบเขาที่สวยงามตระการตา ดินแดนเทพนิยายรายล้อมด้วยบ้านเรือนโบราณที่แขวนอยู่บนหน้าผาสลับลดหลั่นไปตามความสูง พาดกลางด้วยธารน้ำที่ขนาบข้างด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์เหล้า ลานการแสดงและอีกมากมาย โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การแสดงแสงสีฟ้าส้มขลับกับสีเหลืองนวลของแสงไฟ ออกมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่ยากจะลืมเลือน **เที่ยวชมทั้งบรรยากาศกลางวันและกลางคืน **

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองซ่างหร่าว (ระยะทาง 53 ก.ม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง)

  ที่พัก

  SHANRAO XINBANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยรถไฟความเร็วสูง (ระยะทางประมาณ 335 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง)
  ** หมายเหตุ รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย แวะ ตึก WENHEYOU แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิปกับบรรยากาศสุดวินเทจ ราวกับเกาะฮ่องกงในยุค 1980 ที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า ที่แข่งขันกันอวดสีสันด้วยป้ายร้านแสงนีออน สลับลดหลั่นกันไปตามชั้นต่างๆ นอกจากนั้นยังมีลิฟต์โบราณ ที่ไม่โบราณด้วยความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจีน จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ CHANGSHA IFS x POP MART ศูนย์รวม ART TOY สุดน่ารัก ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เลือกซื้อกล่องสุ่มหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น ลาบูบู้ มอลลี่ และอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา

  23.30 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต เที่ยวบินที่ VZ3605 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

  02.00 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ **เดินทางถึงในวันถัดไป **

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 1. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสารเข้าประเทศ

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น 

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี
  วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท
  วงเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุและสุขภาพไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ตัวอย่างความคุ้มครองอื่นๆ
  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับแผนคุ้มครองที่สูงขึ้น ได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการแก่ Platinum Plan สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย 3%

SBTCSX4NCSXVZ240829

เดินทางวันที่ 29 ส.ค. 2567 - 02 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-08-29 2024-08-29 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-02 2024-09-03 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240907C

เดินทางวันที่ 07 ก.ย. 2567 - 11 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-07 2024-09-07 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-11 2024-09-11 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ240914C

เดินทางวันที่ 14 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-09-14 2024-09-14 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-09-18 2024-09-18 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241012C

เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-12 2024-10-12 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-16 2024-10-26 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241019C

เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-19 2024-10-19 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-23 2024-10-23 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241026

เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-10-26 2024-10-26 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-10-30 2024-10-30 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241102C

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-02 2024-11-02 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-06 2024-11-07 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241109C

เดินทางวันที่ 09 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-09 2024-11-09 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-13 2024-11-13 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241116C

เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-16 2024-11-16 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-20 2024-11-20 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241123C

เดินทางวันที่ 23 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-23 2024-11-23 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-11-27 2024-11-27 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241130C

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 04 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-11-30 2024-11-30 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-04 2024-12-04 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241207C

เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-07 2024-12-07 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-11 2024-12-11 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241214C

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-14 2024-12-14 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-18 2024-12-18 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241221C

เดินทางวันที่ 21 ธ.ค. 2567 - 25 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-21 2024-12-21 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2024-12-25 2024-12-25 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605

SBTCSX4NCSXVZ241228C

เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2567 - 01 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CSX 2024-12-28 2024-12-28 18:10 - 22:30 avatar-img VZ3604
CSX - BKK 2025-01-01 2025-01-01 23:30 - 02:00 avatar-img VZ3605
รหัสทัวร์ : TMSBTCSX-VZ008