บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur-ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-อัมสเตอดัม- ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์-ซานสคันส์-หมู่บ้านกังหันลม-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์ พิเศษ!! มื้อค่ำกับเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
 • : 022770000

เบเนลักซ์ กับ เมืองแปลก นามูร์ ดินองต์ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

รหัสทัวร์
: TMGO3BRU-SQ004
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Singapore Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: อัมสเตอร์ดัม รอตเตอร์ดัม บรัสเซลส์ ลักเซมเบิร์ก บรูกส์

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur-ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-อัมสเตอดัม- ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์-ซานสคันส์-หมู่บ้านกังหันลม-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์ พิเศษ!! มื้อค่ำกับเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
BKK
- -
SIN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
SIN
- -
BRU
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
BRU
- -
SIN
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
SIN
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3BRU4NBRUSQ240911
11 ก.ย. 256717 ก.ย. 2567

65,900

จอง
GO3BRU4NBRUSQ241009
09 ต.ค. 256715 ต.ค. 2567

65,900

จอง
GO3BRU4NBRUSQ241120
20 พ.ย. 256726 พ.ย. 2567

63,900

จอง
GO3BRU4NBRUSQ241204
04 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

63,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 15.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

  18.30 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 711

  21.55 น.

  ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  23.55 น.

  ออกเดินทางต่อจากสนามสนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 304
 • 07.20 น.

  เดินทางถึงสนามบิน บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) รถโค้ชนำเดินทางสู่ เมืองบรูกก์ (Bruges) เมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยียมและได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ลำคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได้ ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  นำชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ในยุคกลางเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองจะปูด้วยหินแบบโบราณ เป็นนครที่สวยงามจะเป็นรองกรุงปารีสเพียงเท่านั้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมเมืองเกนต์ ถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทท่านเคานท์ (Gravensteen Castle หรือ Castle of the Counts) ป้อมปราสาทกลางเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace จากนั้นนำท่าน ชมภายนอกของมหาวิหารเมืองเกนท์ (Saint Bavo's Cathedral) โบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษา แท่นบูชาเกนท์ (Ghent Altarpiece) จากนั้นให้ท่านเดินเล่นที่ ถนนกราสเล (Graslei) และโคเรนไล (Korenlei) ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท์ที่เลาะขนาบ แม่น้ำเลอิ (Leie River) เป็นถนนชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองโดยจะมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่บรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  ที่พัก

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก Van der Valk Brussels Airport หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนามูร์ Namur (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนามูร์ ซึ่งยังเป็นเมืองหลวงในแคว้นวอลลูนหรือสหพันธรรัฐวอลโลเนีย เขตประเทศเบลเยี่ยม เมืองนามูร์ จัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีการการผลิตเครื่องจักร เครื่องหนัง โลหะ และเครื่องลายครามและยังเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญสายเหนือ-ใต้ระหว่างบรัสเซลส์กับลักเซมเบิร์กและสายตะวันตก-ตะวันออกระหว่างเมืองลีลกับลีแยช ในอดีตเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองมาก ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพบนป้อมปราการ Citadel de Namur ด้วยการนั่งกระเช้า Cable car สู่จุดชมวิวบนซิตาเดล ป้อมปราการเก่าแก่ในอดีตของเมืองนามูร์ โดยเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่บนเนินเขาสูงที่สามารถชมทัศนียภาพของเมืองนามูร์และจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายระหว่างแม่น้ำแซมเบิลกับแม่น้ำเมิซ แม่น้ำสองสายที่สำคัญของที่สวยงาม และยังเป็นที่ตั้งของปราสาทซิตาเดล เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองนามูร์ จากนั้นนำท่านลงกระเช้ามีเวลานำท่านเดินเล่นเนเขตเมืองเก่าของเมืองนามูร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยงคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ผ่านชมและถ่ายรูปกับหอระฆังแห่งนามูร์ Belfry of Namur จัดเป็นอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองนามูร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1388 และยังเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมือง จัดอยู่ในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองดินองต์ Dinant (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กน่ารักเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยมอยู่ในหุบเขาสูงชันระหว่างหน้าผาหินและม่น้ำมิวส์ในจังหวัดนามูร์ จัดเป็นเมืองที่ชื่อเสียงในด้านธรรมชาติสวยงาม มีอาคารสีสวยราวกับลูกกวาดโดดเด่นด้วยหน้าผาสูงชันและโบสถ์เก่าแก่จากศตวรรษที่ 13 ขั้นกลางด้วยริมแม่น้ำมิวส์แม่สายสำคัญของยุโรปโดยไหลผ่านประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ก่อนออกสู่ทะเลเหนือ จนได้ฉายาเมืองว่าเป็นลูกสาวแห่งแม่น้ำมิวส์ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของาสูงกับโบสถ์นอร์ทเทรอดามที่มียอดโดมรูปทรงคล้ายหัวหอมตั้งเด่นเป็นสง่า ซึ่งมีความสวยงามราวกับรูปโปสการ์ด และเมืองดินองต์ยังเป็นบ้านเกิดของอดอร์ฟ แซก นักดนตรีชาวเบลเยี่ยมและนักประดิษฐ์ผู้สร้างแซกโซโฟนในช่วงต้นทศวรรษที่ 1840 ดังนั้นเมืองนี้จึงเต็มไปด้วยแซกโซโฟนที่ตั้งเรียงรายอยู่มากมาย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Luxembourg หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านเข้าสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ McArthurGlen Outlet Designer Roermond แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ

  กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในเอ๊าท์เล็ต

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความ เป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก Van der Valk Schiphol A4 Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม Rotterdam เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทำให้ที่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา นำท่านถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem นำท่านเข้าสู่ Markthal อาคารคอมเพล็กสุดทันสมัยใจกลางเมือง โครงสร้างอาคารตกแต่งด้วยกระจก ประกอบ่ไปด้วยร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่กว่า 4,600 ตรม. มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, รวมไปถึงด้านบนเป็นที่พักอาศัยถึง 228 ห้อง มีเวลาให้ท่านสัมผัสบรรยาศกาศที่มีชีวิตชีวาของชาวเมือง สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า ทั้งของกิน ของใช้ ของฝากมากมาย

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  บ่าย

  นำท่านไปชมพรมแดนที่สุดแปลกที่เมืองบาเรล์ Baarle เมืองชายแดนระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) โดยแบ่งเป็น ด้านซ้าย บาเรล์-นัสเซา (Baarle-Nassau) ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับ ด้านขวาบาเรล์-เฮร์ตโท (Baarle-Hertog) เป็นประเทศเบลเยียม โดยความแปลกคือ ดินแดนเบลเยียมที่ถูกโอบล้อมโดยเนเธอร์แลนด์และดินแดนของเนเธอร์แลนด์ที่ถูกโอบล้อมโดยเบลเยียมและดินแดนของเบลเยียมก็ถูกโอบล้อมโดยเนเธอร์แลนด์อีกที เป็นดินแดนที่ซ้อนกันไปมา โดยจะมีเส้นแบ่งดินแดนลากอยู่ตามพื้นถนนหนทางอยู่ทั่วเมือง เส้นพรมแดนที่วิ่งพล่านไปทั่วเมืองแทนด้วยแนวหมุดรูปกากบาท และตัวอักษรกำกับคนละฟาก NL หมายถึงเนเธอร์แลนด์ B หมายถึงเบลเยียม มีเวลาให้ท่านเดินชมเมือง ร้านค้า อาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ ในเมืองที่เงียบสงบ ซึ่งสถานที่ต่างๆ ในเมืองจำนวนมากได้ตั้งควบอยู่บนดินแดนทั้ง 2 ประเทศ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชิมเมนู หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Van der Valk Brussels Airport หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น.

  ออกเดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์

  12.10 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินบรัสเซลส์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 303
 • 06.55 น.

  ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  09.30 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 708

  11.00 น.

  คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 25 กก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (10 ยูโร/ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร/ต่อท่าน)

GO3BRU4NBRUSQ240911

เดินทางวันที่ 11 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2024-09-11 2024-09-11 18:30 - 21:55 avatar-img SQ711
SIN - BRU 2024-09-11 2024-09-12 23:55 - 07:20 avatar-img SQ304
BRU - SIN 2024-09-16 2024-09-17 12:10 - 06:55 avatar-img SQ303
SIN - BKK 2024-09-17 2024-09-17 09:30 - 11:00 avatar-img SQ708

GO3BRU4NBRUSQ241009

เดินทางวันที่ 09 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2024-10-09 2024-10-09 18:30 - 21:55 avatar-img SQ711
SIN - BRU 2024-10-09 2024-10-10 23:55 - 07:20 avatar-img SQ304
BRU - SIN 2024-10-14 2024-10-15 12:10 - 06:55 avatar-img SQ303
SIN - BKK 2024-10-15 2024-10-15 09:30 - 11:00 avatar-img SQ708

GO3BRU4NBRUSQ241120

เดินทางวันที่ 20 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2024-11-20 2024-11-20 18:05 - 21:35 avatar-img SQ711
SIN - BRU 2024-11-20 2024-11-21 23:55 - 06:50 avatar-img SQ304
BRU - SIN 2024-11-25 2024-11-26 11:20 - 06:55 avatar-img SQ303
SIN - BKK 2024-11-26 2024-11-26 09:35 - 11:00 avatar-img SQ708

GO3BRU4NBRUSQ241204

เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2024-12-04 2024-12-04 18:05 - 21:35 avatar-img SQ711
SIN - BRU 2024-12-04 2024-12-05 23:55 - 06:50 avatar-img SQ304
BRU - SIN 2024-12-09 2024-12-10 11:20 - 06:55 avatar-img SQ303
SIN - BKK 2024-12-10 2024-12-10 09:35 - 11:00 avatar-img SQ708
รหัสทัวร์ : TMGO3BRU-SQ004