เยือนสองนคร เมืองหลวงแห่งสองราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง| เยือนมหากาพย์ขุนเขา
 • : 022770000

เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7วัน 5คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

รหัสทัวร์
: TMGO1XIY-SL001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai Lion Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ลั่วหยาง ซีอาน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

เยือนสองนคร เมืองหลวงแห่งสองราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง| เยือนมหากาพย์ขุนเขา "หยุนไถซาน" จิ่วจ้ายโกวน้อยและหน้าผาหินแดงอันงดงาม | ชมความน่าทึ่งของสุดยอดผลงานจากมือมนุษย์ กองทัพทหารดินเผาของจี๋นซีฮ่องเต้ | ผาแกะสลักหลงเหมิน ผลงานแกะสลักอันลือลั่นที่อุทิศแด่พระศาสนา| วัดเส้าหลิน ต้นกำเนิดวิชากังฟู ที่อายุมากกว่าพันปี| หมู่บ้านใต้ดินส่านโจว สุดยอดนวัตกรรมที่อยู่อาศัยของชาวจีน | ศาลเจ้ากวนอู สุสานอันเป็นที่ฝั่งศรีษะของกวนอู หนึ่งในเทพนักรบที่ดังที่สุดของจีน |
DMK
- -
XIY
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
XIY
- -
DMK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1XIY5NXIYSL240809
09 ส.ค. 256715 ส.ค. 2567

24,900

จอง
GO1XIY5NXIYSL240823
23 ส.ค. 256729 ส.ค. 2567

23,900

จอง
GO1XIY5NXIYSL240906
06 ก.ย. 256712 ก.ย. 2567

26,900

เต็ม
GO1XIY5NXIYSL240913
13 ก.ย. 256719 ก.ย. 2567

25,900

จอง
GO1XIY5NXIYSL240920
20 ก.ย. 256726 ก.ย. 2567

26,900

เต็ม
GO1XIY5NXIYSL241011
11 ต.ค. 256717 ต.ค. 2567

31,900

จอง
GO1XIY5NXIYSL241018
18 ต.ค. 256724 ต.ค. 2567

31,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 17.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ ไลออนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  20.40 น.

  ออกเดินทางสู่ นครซีอาน มณฑลส่านซี โดย สายการบิน ไลออนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL950
  รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
  **ไม่มีอาหารบนเครื่อง** สายการบินมีขายอาหารบนเครื่อง (มีเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมทานเล่น) โดยท่านสามารถสั่งซื้อได้ ณ เจ้าหน้าที่แอร์ บนเครื่องบิน (ไม่เปิดให้จองล่วงหน้า) ทั้งนี้เมนูอาหารอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละไฟลท์ โดยมีสายการบินเป็นผู้กำหนด

  01.20 น. +1

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองหลวงและเมืองเอกของอารยธรรมจีน ในยุคราชวงศ์ถัง เป็นที่รู้จักกันในนาม “ฉางอัน” อันหมายถึงความสงบอันเป็นนิรันดร์ ตั้งอยู่ในแอ่งแผ่นดินกวานจง ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันโด่งดังที่ส่งต่ออารยธรรมมากว่าสองพันปี
  หลังจากนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  HOLIDAY INN EXPRESS XI’AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟซีอาน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง) หมายเหตุ
  - รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม
  - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  เดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ระยะทาง 58 ก.ม. ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) นำท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” หรือที่รู้จักกันในนามปรมารย์ตั๊กม้อ ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลินนับแต่อดีต จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเจียวจั่ว (ระยะทาง 113 ก.ม. ใช้เวลาเดินประมาณ 1.5 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  ZHONGZHOU YIMEI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
  นำท่านสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สัมผัสช่องแคบสีแดงเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้ ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ท่ามกลางโตรกผาสีแดงขนาดมหึมา ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซานจนทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า "จิ่วไจ้โกวน้อย" อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  บ่าย

  ท่านเดินทางกลับ เมืองลั่วหยาง (ระยะทาง 135 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”
  นำท่านชม สุสานขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนอีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  HOLIDAY INN EXPRESS LUOYANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
  นำท่านชม ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน ภูผาศิลาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธศาสนสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนัง ถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากอินเดีย และชาวกรีกในเอเชียกลาง ลูกหลานของอเล็กซานเดอร์มหาราช ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานเหมินเสีย (ระยะทาง 147 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เมืองขนาดกลางริมแม่น้ำฮวงโห ตั้งอยู่บนอาณาเขตที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำแห่งแม่น้ำเหลืองอันเป็นจุดตัดของสามมณฑล ส่านซี ซานซีและเหอหนาน
  นำท่านชม หมู่บ้านใต้ดินส่านโจว ชมบ้านโบราณที่สร้างขึ้นใต้ดินเจาะทะลุเป็นห้องแต่ละห้อง ทั้ง 4 ทิศ โดยมีทางเข้าเป็นชานบ้านรูปทรงสี่เหลียมจัตุรัส ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนในบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลือง ด้วยสภาพอากาศของดินแดนแห่งนี้ ที่ยามร้อนก็ร้อน ยามหนาวก็หนาว การขุดบ้านใต้ดินแบบนี้ ทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิได้ถึง 20 องศา นอกจากนั้นแล้วยังป้องกันแผ่นดินไหว เสียงรบกวน และยังใช้เป้นที่หลบภัยในยามสงครามได้ด้วย ถือเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาด

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  ที่พัก

  WANDA MOMENT SANMENXIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้าภายในอุทยาน) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

  บ่าย

  ท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน
  นำท่านเข้าชม ถนนคนเดินต้าถัง แหล่งท่องเที่ยวสายใหม่ เเสมือนถนนสายวัฒนธรรม ที่จะประดับสีเหลืองทองยามค่ำคืน ที่ซึ่งเหล่าวัยรุ่นจะมาสวมชุดฮั่นฝู่กันเต็มทั้งพื้นที่ตลอดทั้งคืน นอกจากนั้นยังมีร้านค้า เครื่องประดับ ของกินของใช้ และกิจกรรมอีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสกันอย่างเต็มอิ่ม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
  จากนั้นนำชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ กว่า 10 ชุด ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ถัง หม้อรวมอารยธรรมจากทั่วเส้นทางสายไหม การแสดงประกอบด้วยเครื่องดนตรีจีนโบราณ การร่ายรำอันงดงาม ท่วงท่าที่อ่อนช้อยดุจดอกโบตั๋น ผสมผสานกับแสงสีสมัยใหม่สุดอลังการ อันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเมื่อมาถึงนครฉางอันแห่งนี้
  หมายเหตุ หากวันดังกล่าวโรงละครงดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นการแสดงอื่นแทน โดยอาจไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  HOLIDAY INN EXPRESS XI’AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)
  นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) แห่งวัดฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮ่องเต้องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถัง และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจั้ง หรือรู้จักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นำพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี้ พระถังซัมจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ท่านได้นำมาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจำนวนกว่าพันเล่ม

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)

  บ่าย

  นำท่านขึ้น กำแพงเมืองซีอาน 1 ใน 4 กำแพงเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดของจีน เริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ถังเมื่อกว่าหนึ่งพันปีก่อน สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน กำแพงเมืองปัจจุบันนั้นได้ซ่อมแซมจากชวงราชวงศ์หมิง ครอบคลุมพื้นที่ตัวเมืองซีอานด้านใน ตลอดความยาว 13.74 ก.ม. (ขึ้นชมบรรยากาศบนกำแพง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนมุสลิม แวะชิมอาหารนานาชนิดที่มาไกลถึงอาณาจักรเปอร์เซียจากเส้นทางสายไหมอันลือลั่น

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเสียนหยาง
 • 02.20 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบิน ไลออนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL951
  **ไม่มีอาหารบนเครื่อง** รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ

  05.10 น.

  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ **เดินทางถึงในวันถัดไป **

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสาร
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1XIY5NXIYSL240809

เดินทางวันที่ 09 ส.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-08-09 2024-08-10 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-08-15 2024-08-15 02:20 - 05:10 avatar-img SL951

GO1XIY5NXIYSL240823

เดินทางวันที่ 23 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-08-23 2024-08-24 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-08-29 2024-08-29 02:20 - 05:10 avatar-img SL951

GO1XIY5NXIYSL240906

เดินทางวันที่ 06 ก.ย. 2567 - 12 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-09-06 2024-09-07 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-09-12 2024-09-12 02:20 - 05:10 avatar-img SL951

GO1XIY5NXIYSL240913

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 19 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-09-13 2024-09-14 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-09-19 2024-09-19 02:20 - 05:10 avatar-img SL951

GO1XIY5NXIYSL240920

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 26 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-09-20 2024-09-21 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-09-26 2024-09-26 02:20 - 05:10 avatar-img SL951

GO1XIY5NXIYSL241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-10-11 2024-10-12 20:40 - 01:20 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-10-17 2024-10-17 02:20 - 05:10 avatar-img SL951

GO1XIY5NXIYSL241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - XIY 2024-10-18 2024-10-18 2040 - 0120 avatar-img SL950
XIY - DMK 2024-10-24 2024-10-24 0220 - 0510 avatar-img SL951
รหัสทัวร์ : TMGO1XIY-SL001